5. Thông báo

Khi có người click chọn nút “Yêu Cầu Thông Tin” từ công ty của bạn, họ mặc nhiên sẽ phải điền vào một biểu mẫu nhỏ thu thập những thông tin căn bản như họ tên, chức vụ, nơi công tác, cũng như đính kèm một tin nhắn ngắn gọn đến công ty mà họ yêu cầu xin thông tin. Tin nhắn này sẽ được chuyển trực tiếp đến bạn – nhà cung cấp. Thông báo sẽ được xuất thiện ở Hộp Thư Vibuma.

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản. Chọn Cài Đặt Tài Khoản -> Bỏ chọn ô Đồng ý cho Vibuma gửi thông báo qua email.