2. Xác Minh Tài Khoản

Nếu đã bấm chọn yêu cầu gửi email xác minh tài khoản nhưng vẫn chưa nhận được mã xác minh từ chúng tôi. Bạn có thể thử những việc sau đây:

  1. Kiểm tra mục Thư Rác của mình

Có đôi khi mã xác minh tài khoản mà chúng tôi gửi bạn vô tình bị hệ thống lọc thư rác nhầm tưởng là thư rác và tự động chuyển chúng tới thư mục Thư Rác của bạn. Hãy chắc chắn bạn đã kiểm tra mục Thư Rác cẩn thận. Nếu không nhận được, bạn có thể yêu cầu một email mới để xác minh tài khoản.

  1. Yêu cầu một mã xác minh tài khoản mới

Nếu vẫn không thể tìm thấy thư xác minh tài khoản từ Vibuma, bạn có thể yêu cầu chúng tôi gửi lại email xác minh với một mật mã mới giúp bạn hoàn tất bước đăng nhập tài khoản của mình.

Bạn không thể sử dụng tài khoản của mình, cũng như các tính năng, dịch vụ của Vibuma nếu không thực hiện bước xác minh tài khoản.